Revízia druhej základnej podmienky podľa Rogersa

Jednou  zo šiestich základných podmienok podľa C. Rogersa v rámci terapie zameranej na človeka (PCA) je inkongruencia, t.j. druhá základná podmienka. V rámci tohto článku sa najprv zameriame na skúmanie významu inkongruencie v PCA terapii. Článok spochybňuje adekvátnosť „podmienok ocenenia”. Druhá základná podmienka sa prehodnocuje v rámci skúmania formulácie samého seba (Self), organizmického prežívania a inkongruencie v PCA terapii. Úzkosť predstavuje fenomenologický základ človeka, ktorý naznačuje ontologickú inkongurenciu v konfrontácii so smrťou. Existenciálna autenticita a kongruencia sa v rámci PCA terapie navzájom porovnávajú a výsledky poukazujú na to, že dané koncepty sa navzájom dopĺňajú. Nedirektívnosť ako hlavná  zásada pre prax PCA terapie sa rozoberá v kontexte druhej základnej podmienky.

Kazuistika naruby

Čas, který jsem s tebou strávila na našich sezeních (ve kterých jsme seděly málokdy J) pro mě moc znamenal. Nápadu sepsat o tom kazuistiku jsem se dlouho bránila. Měla jsem strach, abych tě dokázala dostatečně ochránit. Aby tě v tom textu někdo nepoznal a aby ses v něm nepoznala ani ty sama. Rozhodla jsem se proto, že kromě … pokračovanie

Terapia zameraná na vzťahy: Humanistický model, časť II.

Terapiu zameranú na vzťah môžeme považovať za pokrok v prístupe zameranom na klienta. Predstavuje integráciu, ktorá dáva prednosť humanistickým prístupom a kladie veľký dôraz na vzťah medzi klientom a terapeutom. Taktiež poukazuje na dôležitosť rovnocennosti oboch strán. Kým v prvej časti článku sme sa venovali teoretickému pozadiu, výskumným problémom a základným teoretický problémom, teraz sa zameriame na … pokračovanie

Terapia zameraná na vzťahy: Humanistický model, časť I.

Terapiu zameranú na vzťah môžeme považovať za pokrok v prístupe zameranom na klienta. Predstavuje integráciu, ktorá dáva prednosť humanistickým prístupom a kladie veľký dôraz na vzťah medzi klientom a terapeutom. Taktiež poukazuje na dôležitosť rovnocennosti oboch strán. Výskumné zistenia potvrdzujú efektivitu terapie zameranej na vzťahy a dané zistenia môžu byť prospešné pre výskum, prax a vzdelávanie. … pokračovanie

Kedy je socioterapeut užitočný

Každá profesia vyžaduje isté kompetencie. Niektoré sú definovateľné a iné sa jednoznačne definovať nedajú, ale odrazia sa vo výkone profesie. Tam, kde je základom komunikácia a vzťah zúčastnených strán, sa hlavným kritériom posudzovania kvality práce odborníka stáva práve vzťahový rámec, ktorý určuje celkovú atmosféru a má vplyv na výsledok. Keď si napríklad spomenieme na naše kritériá výberu … pokračovanie